HIB

Hrvatski institut za biološku raznolikost (HIB) je neprofitna pravna osoba, registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu u Zagrebu. Institut funkcionira kao NEOVISNI ZNANSTVENI INSTITUT, odnosno skup znanstvenika koji se bave znanstvenim radom neovisno od državnog sustava i politike. Kroz svoje djelatnosti nudimo objektivan pristup znanosti i struci, bez utjecaja politike, gospodarstva ili privatnih interesa. Institut se u potpunosti samostalno financira svojim radom i međunarodnim projektima.

HIB su osnovale Udruga za biološka istraživanja - BIOM, Hrvatsko herpetološko društvo - Hyla, Hrvatsko društvo za biološka istraživanja - HDBI te Hrvatsko mirmekološko društvo - HMD. Od 2013. godine punopravni član HIBa postalo je i Društvo za istraživanje krša - Freatik, a od 2015. godine i udruge TRAGUS i 20000 MILJA.

 

Predsjednik: Dušan Jelić

Dopredsjednik: Vedran Lucić

Tajnik: Ivan Špelić

Upravno vijeće: Dušan Jelić, Vedran Lucić, Martina Temunović, Ivan Špelić i Mate Zec.

 

Ciljevi Instituta su:

○     istraživanje biološke raznolikosti u Republici Hrvatskoj

○     promicanje i poticanje znanstveno-istraživačkog rada

○     razvoj i primjena standarda izvrsnosti u biološkim istraživanjima

○     zaštita prirode i okoliša

○     razvoj i primjena etičkih načela u korištenju prirodnih dobara i biološke raznolikosti

○     podizanje svijesti javnosti o biološkoj raznolikosti, ugroženosti vrsta i staništa, održivom razvoju i zaštiti prirode i okoliša

 

Navedeni ciljevi ostvaruju se kroz sljedeće djelatnosti:

○     znanstveno i stručno istraživanje flore, faune i staništa

○     inventarizacija i praćenje stanja biološke raznolikosti

○     izrada stručnih studija, istraživanja u svrhu izrade stručnih podloga za proglašavanje zaštićenih područja i izrade akcijskih planova ugroženih vrsta te istraživanja u svrhu izrade planova upravljanja zaštićenim područjima ili područjima ekološke mreže Republike Hrvatske ili ekološke mreže Europske Unije NATURA 2000

○     prikupljanje, pohrana i obrada uzoraka divljih i udomaćenih svojti

○     stručno savjetovanje

○     partnerska suradnja s lokalnom, regionalnom i državnom upravom i samoupravom

○     provođenje edukacijskih aktivnosti organiziranjem javnih predavanja, tribina, izložbi, konferencija, tečaja, seminara, kampova, radionica, promicanjem i popularizacijom biologije, biotehničkih i ostalih prirodnih znanosti

○     organiziranje aktivnosti u svrhu prijenosa znanja i vještina

○     izrada i izdavanje edukacijsko – interpretacijskih materijala

○     suradnja sa srodnim organizacijama i institucijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini

○     kreiranje, izdavanje, prodaja i distribucija vlastitih publikacija, kao i multimedijalnih dokumenata vezanih uz biološku raznolikost

○     sudjelovanje u izradi prijedloga, odnosno davanje mišljenja o prijedlozima pravnih i drugih akata koji se odnose na područje djelatnosti Instituta

○     organiziranje znanstvenog i stručnog usavršavanja članova Instituta

○     zasnivanje drugih pravnih osoba (zaklade, udruge, poduzeća i slično) s ciljevima koji su u skladu s ciljevima Instituta

○     razvoj smjernica, priručnika i primjera dobre prakse za korištenje prirodnih dobara i biološke raznolikosti

○     razvoj i primjena standarda izvrsnosti bioloških istraživanja

○     druge djelatnosti koje su u skladu sa ciljevima Instituta

 

 

Statut HIBa (30.05.2012.)

 

Joomla templates by a4joomla